Truyền hình

TVC - Tôn, tấm lợp Ngọc Tuệ 2014

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 11 năm 2014