Truyền hình

Lê Thẩm Dương "Phiên bản Việt Trì" - tập 4 và hết"

Bối cảnh và giải pháp đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới góc nhìn Lê Thẩm Dương.

Đơn vị tổ chức thực hiện: Truyền thông Mặt Trời Xanh, tháng 11 năm 2016.

Lê Thẩm Dương tại Việt Trì, tháng 11 năm 2016Lê Thẩm Dương tại Việt Trì, tháng 11 năm 2016