Truyền hình

Trường cao đẳng Y- Dược Phú Thọ - những chặng đường đi lên

Phóng sự: Trường Cao đẳng Y- Dược Phú Thọ những chặng đường đi lên. 

Sản xuất: Truyền thông Mặt Trời Xanh.

Tháng 11/2017.